N,N-diethyl-2-phenyl-6-(5-phenylpyridin-3-yl)pyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png