2-methyl-4,6-dinitrophenolate

1,2,4-trichlorobenzene.png