1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png