N-(4-fluorophenyl)-2-[4-[[3-(2-methoxyethyl)-4-oxo-2-phenylimino-1,3-thiazolidin-5-ylidene]methyl]phenoxy]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png