2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png