(5-benzoyl-3-phenylpyrrolo[1,2-c]pyrimidin-7-yl)-(4-methylphenyl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png