N-[4-(2-ethylsulfonyl-3-phenyl-3,4-dihydropyrazol-5-yl)phenyl]methanesulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png