4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-[4-[2-(ethylamino)-2-oxoethoxy]-3-methoxyphenyl]pent-4-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png