6-amino-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-1-(4-methylphenyl)pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png