6-amino-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png