3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-[4-[2-(2-fluoroanilino)-2-oxoethoxy]-3-methoxyphenyl]but-3-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png