3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-[3-ethoxy-4-[2-oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethoxy]phenyl]but-3-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png