N-(2-chlorophenyl)-2-[2-methoxy-4-[2-(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethenyl]phenoxy]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png