4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-5-[3-methoxy-4-[2-oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethoxy]phenyl]pent-4-enoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png