2-phenyl-N-[3-(2-pyridin-2-ylethenyl)phenyl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png