4-[3-[(5-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanylmethyl]phenyl]sulfonylmorpholine

1,2,4-trichlorobenzene.png