Benzothiazole, 2-[2-[4-(4-morpholinyl)phenyl]ethenyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png