2H-1,2,4-benzothiadiazine

1,2,4-trichlorobenzene.png