2-[1-METHYLHEXYL]-4,6-DINITROPHENOL

1,2,4-trichlorobenzene.png