2-(4-((2-(3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5-methylthiazol-4-yl)methylthio)-2-methylphenoxy)acetic acid

2-(4-((2-(3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5-methylthiazol-4-yl)methylthio)-2-methylphenoxy)acetic acid