N-[3-(diethylamino)propyl]-5-methyl-6-oxobenzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png