diethyl-[3-[(5-methyl-6-oxobenzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carbonyl)amino]propyl]azanium

1,2,4-trichlorobenzene.png