5-ethyl-N-[2-(N-ethylanilino)ethyl]-6-oxobenzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png