6-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-n-(4-sulfamoylphenyl)hexanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png