4,6-Dinitro-o-cresol methylamine (1:1)

1,2,4-trichlorobenzene.png