2-[6-[5-(4-methylphenyl)pyridin-3-yl]-2-phenylpyrimidin-4-yl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png