2-Benzyl-4,6-dinitro-phenol

1,2,4-trichlorobenzene.png