2-Phenyl-benzothiazol-6-ylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png