5-chloro-N-(3-piperidin-1-ylsulfonylphenyl)thiophene-2-sulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png