4'-Hydroxyphenyl Carvedilol

1,2,4-trichlorobenzene.png