4-(5-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)aniline

1,2,4-trichlorobenzene.png