4-[(5-bromo-2,3-dimethoxyphenyl)methylidene]-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png