(3-methoxyphenyl)-(2-phenylindolizin-3-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png