N-[2-(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)ethyl]-5-ethyl-6-oxobenzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png