1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-FLUORO-ETHANONE

1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-FLUORO-ETHANONE