3-methyl-N-[4-(4-pyrrolidin-1-ylsulfonylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]butanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png