2-methyl-N-[4-(4-pyrrolidin-1-ylsulfonylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]propanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png