[4-[(2-hydroxybenzoyl)diazenyl]anilino] 4-methylbenzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png