2-[(4-chlorophenyl)sulfonylamino]-N-phenylbenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png