5-METHOXY-1,2-DIMETHYL-3-(PHENOXYMETHYL)INDOLE-4,7-DIONE

1,2,4-trichlorobenzene.png