2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanone

2-(2-Methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanone