1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethanone

1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethanone