8-(6-aminohexylamino)-adenosine Diphosphate (Hydroxymethyl)pyrrolidine dialcohol

1,2,4-trichlorobenzene.png