N-(3,5-dichloropyridin-2-yl)-2-[1-(3-methylphenyl)benzimidazol-2-yl]sulfanylacetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png