1-[3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]-2,3-dihydropyridin-6-one

1,2,4-trichlorobenzene.png