ethyl 4-ethyl-2-(furan-2-carbonylamino)-5-methylthiophene-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png