{5-amino-2-[({[5-amino-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy(hydroxy)phosphoryl}oxy)methyl]oxolan-3-yl}oxy(5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl)methoxyphosphinic acid

{5-amino-2-[({[5-amino-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy(hydroxy)phosphoryl}oxy)methyl]oxolan-3-yl}oxy(5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl)methoxyphosphinic acid