2-(4-cyanophenoxy)-N-[5-(diethylsulfamoyl)-2-morpholin-4-ylphenyl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png