[6-(6-aminopyridin-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl](phenyl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png