1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-3-yl]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png